دکتر حسین رحمانی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم دامی و شیلات- گروه شیلات
مدیر امور آموزشی دانشگاه
آدرس پست الکترونیک: h.rahmani@sanru.ac.ir
تلفکس: ۳۳۶۸۷۷۱۴- ۰۱۱
تلفن داخلی : ۲۰۵۲

 

    شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر امور آموزشی دانشگاه
  •  برنامه‌ریزی جهت ساماندهی و ایجاد هماهنگی امور آموزشی از قبیل ثبت نام، میهمانی، انتقال، تغییر رشته، ارزشیابی تحصیلی، صدور گواهی تحصیلی در چارچوب اهداف و آیین نامه ها
  •  برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آموزش در افق های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
  • تهیه برنامه استراتژیک توسعه آموزش دانشگاه در افق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
  • ایجاد وحفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیتهای بخش آموزش دانشگاه با برگزاری جلسات شورای آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مربوط به کارشناسان اداره آموزش و انجام همکاری های لازم با آنان
  • تهیه برنامه مهر تا مهر و بودجه سالانه و پیشنهاد به معاون آموزشی
  • ارائه گزارش فعالیتهای ۳ ماهه و سالانه