کارشناس آموزشی در مقطع کارشناسی
 ام البنین قاسمی
 محل کار: دفتر کارشناسان آموزش
 تلفن داخلی : ۲۰۴۴

 

 کارشناس آموزشی در مقطع کارشناسی
 نبی الله کریمی
 محل کار: دفتر کارشناسان آموزش
 تلفن داخلی :۲۰۴۳

 

 کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و امورآموزشی دانشجویان در مقطع دکتری
  شهلا اکبری
  محل کار: دفتر تحصیلات تکمیلی
  تلفن داخلی :۲۰۴۲

 

 کارشناس آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد
 مرجان کفایتی
 محل کار: دفتر تحصیلات تکمیلی
 تلفن داخلی: ۲۰۴۱

 

 کارشناس امور نظام وظیفه
 مجتبی آرایی
 محل کار: دفتر کارشناسان آموزش
 تلفن داخلی: ۲۰۴۵
بایگان
علی اصغری
محل کار: اتاق بایگانی
تلفن داخلی : ۲۰۴۷