واحد دانش آموختگان

 

 رئیس اداره دانش آموختگان و امور دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
 سکینه خاتون غضنفری
 محل کار: دفتر دانش آموختگان
 تلفن داخلی: ۲۰۴۸

 

کارشناس امور دانش آموختگان در مقطع کارشناسی
 معصومه فهروندی
 محل کار: دفتر دانش آموختگان
 تلفن داخلی: ۲۰۴۸