واحد انفورماتیک معاونت آموزشی

مسئول انفورماتیک معاونت آموزشی
رویا غفاری
محل کار: دفتر انفورماتیک معاونت آموزشی
تلفن داخلی : ۲۰۳۶