مسئول دفتر معاونت آموزشی
حسین حیدری
 محل کار: دفتر معاونت آموزشی
 تلفن داخلی: ۲۰۵۰