مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدعلی تاجیک

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زراعی- گروه گیاهپزشکی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
آدرس پست الکترونیک: m.tajick@sanru.ac.ir
تلفکس دفتر: ۳۳۶۸۷۷۱۴-۰۱۱
تلفن داخلی: ۲۰۵۱
  شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر تحصیلات تکمیلی
  • برنامه‌ریزی جهت ساماندهی و ایجاد هماهنگی امور تحصیلات تکمیلی از قبیل ثبت نام، انتقال، ارزشیابی تحصیلی، صدور گواهی تحصیلی و…در چارچوب اهداف و آیین نامه ها.
  • برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آموزش تحصیلات تکمیلی در افق های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
  • تهیه برنامه استراتژیک توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در افق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت
  • ایجاد وحفظ `هماهنگی میان دانشکده ها وموسسات تابعه دانشگاه در مورد فعالیتهای بخش تحصیلات تکمیلی با برگزاری جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
  • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای مربوط به کارشناسان اداره تحصیلات تکمیلی و انجام همکاری های لازم با آنان
  • تهیه برنامه مهر تا مهر و بودجه سالانه و پیشنهاد به معاون آموزشی
  • ارائه گزارش فعالیتهای ۳ ماهه و سالانه