امور هیأت علمی

 

کارشناس امور هیأت علمی
احسان الله نوبخت
محل کار: دفتر امور هیأت علمی
تلفن داخلی: ۲۰۳۵