الکترونیکی نمودن درخواست کارآموزی

پیرو راه اندازی درخواست کارآموزی در سامانه مدیریت درخواست‌ها، کلیه‌ی درخواست‌های کارآموزی توسط دانشجو از تاریخ ۹۹/۰۴/۱۵ در پرتال آموزشی قابل ثبت می‌باشد.