الکترونیکی نمودن درخواست حذف ترم

پیرو الکترونیکی نمودن درخواست حذف ترم در سامانه مدیریت درخواست ها، از تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ کلیه ی درخواستهای حذف ترم از طریق پورتال آموزشی دانشجویان قابل ثبت می باشد.
آدرس پورتال آموزش از بیرون دانشگاه: http://85.185.105.102/samaweb
آدرس پورتال آموزش از داخل دانشگاه : http://172.16.16.15/samaweb